Subsidiemogelijkheden - Wasco

Subsidiemogelijkheden

De overheid biedt verschillende subsidies voor jou en jouw klanten. Deze subsidies zijn in het leven geroepen om verduurzaming te stimuleren. Wil je meer weten over de verschillende subsidies die de overheid biedt aan jou en aan je klant? Wij helpen je om wegwijs te worden in de wereld van de subsidies.

Meer weten over subsidies voor jouw bedrijf

Meer weten over subsidies voor jouw klant

MIA\Vamil

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn er voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Het gaat hier om alle ondernemers die belastingplichting zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het belastingvoordeel kan met deze subsidie oplopen tot 14% van het investeringsbedrag.

Lees alles over MIA\Vamil op de site van RVO

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil gelden een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel wordt binnen 3 maanden gemeld nadat de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel is aangegaan.
 • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao , Sint Maarten of een van de BES-eilanden.
 • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Je investeert in een bedrijfsmiddel op de milieulijst en het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen op deze lijst.
 • Je hebt de vergunningen of certificaten als dit volgens de omschrijving op de Milieulijst wordt gevraagd.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel zijn minimaal € 2.500.
 • Per belastingplichtige komt per jaar maximaal € 50 miljoen in aanmerking. Hier zitten verdere voorwaarden aan.
 • Per bedrijfsmiddel komt maximaal € 50 miljoen in aanmerking, behalve als het anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel. Hier zitten verder voorwaarden aan.

Kosten die in aanmerking komen

De volgende kosten komen voor de MIA\Vamil in aanmerking:

 • Alle aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.*
 • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen.
 • Kosten voor het aanpassen/verbeteren van een bedrijfsmiddel.
 • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, maar alleen als dit een verbetering van het milieu of van het dierenwelzijn oplevert.
 • Milieu-advieskosten (onderdeel van de voortbrengingskosten).
Verdere uitleg over verbetering milieu/dierenwelzijn

Berekenen MIA\Vamil-steun

Om het bedrag te berekenen dat je kan ontvangen aan MIA\Vamil gelden de volgende berekeningen:

 • MIA: investeringsbedrag (na eventuele aftopping) x voordeel MIA (45%, 36% of 27%) x 25% (nominaal belastingtarief)
 • Vamil: investeringsbedrag (na eventuele aftopping) x 3%

Aftopping houdt in het maximale investeringsbedrag dat voor een bedrijfsmiddel in aanmerking komt. Dit staat beschreven in de milieulijst.

Milieulijst

EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers bestaat voor bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie toepast. Het gaat hier om alle ondernemers die belastingplichting zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Met deze regeling kun je 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, waarmee je de fiscale winst verlaagt.

Lees alles over de EIA op de site van RVO

Voorwaarden

De voorwaarden voor EIA zijn:

 • Je meldt de investering binnen 2 maanden nadat je de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan.
 • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao , Sint Maarten of een van de BES-eilanden.
 • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Je doet een investering in een bedrijfsmiddel op de Energielijst en het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op deze lijst.
 • Het meldingsbedrag voor aangegaan verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten samen is per melding minstens € 2.500.
 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 126 miljoen.
 • Indien nodig lever je bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
Lees de volledige voorwaarden

Kosten die in aanmerking komen

De volgende kosten komen in aanmerking voor EIA:

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de bedrijfsmiddelen en die je alleen daarvoor gebruikt.
 • Kosten die je betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen.
 • Omzetbelasting die je aan leveranciers betaalt als je de omzetbelasting niet kunt verrekenen
 • Arbeidskosten van je eigen werknemers, ingehuurde werknemers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit je magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder jouw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.
 • Bepaalde advieskosten
Alles informatie over de kosten

ISDE voor zakelijke gebruikers

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers wordt het mogelijk om je productieproces of je gebouw te verduurzamen. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler. Verenigingen Van Eigenaars (VVE’s) kunnen deze subsidie ook gebruiken bij een centrale aansluiting op een warmtenet van een appartementengebouw.

Lees alles over ISDE voor zakelijke gebruikers

Voorwaarden

De voorwaarden voor ISDE voor zakelijke gebruikers zijn:

 • Je hebt een geldig KvK-nummer.
 • Je vraagt eerst de subsidie aan voordat je de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • Je laat het apparaat in Nederland installeren.
 • Je neemt het apparaat in gebruik binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen.
 • Je hebt bij het vaststellen van de subsidie een bewijs dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • Je hebt een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en van de installatie.
 • Je verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van de subsidie.
 • Je hebt geen recht op de subsidie als er al eerder subsidie is gegeven voor de betreffende maatregel en/of het apparaat. Je hebt ook geen recht op deze subsidie als je hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees aanvullend de voorwaarden voor de verschillende apparaten:
Aansluiting op een warmtenet
Warmtepomp
Kleinschalige windturbine
Zonneboiler
Zonnepanelen

Stappenplan

Er is een stappenplan opgesteld voor het indienen van je subsidieaanvraag. Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Maak een keuze
Bedenk welke maatregelen je gaat nemen en zorg dat je de voorwaarden kent.

Stap 2: Controleer de apparatenlijst
Controleer voor de aanvraag voor subsidie op een warmtepomp of zonneboiler de apparatenlijsten. Staat deze in de lijst? Kies dan in de aanvraag de meldcode van het apparaat. Staat deze er niet in? Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van het apparaat mee.

Stap 3: Vraag de subsidie aan
Log in met eHerkenning en dien je aanvraag in. Wil je een aanvraag doen voor het plaatsen van apparaten/installaties/warmtenetaansluitingen voor meerdere woningen/adressen, dan moet je wat extra stappen volgen.

Stap 4: Wacht op de beslissing
De beslissing over je subsidie ontvang je per post. De meeste aanvragen worden binnen 8 weken afgehandeld.

Stap 5: Koop het apparaat
Als de beslissing positief is, schaf dan het apparaat aan.

Stap 6: Laat het apparaat installeren
Laat het apparaat installeren door een bouwinstallatiebedrijf.

Stap 7: Neem het apparaat in gebruik
Neem binnen 12 maanden na de beslissing over de subsidie het apparaat in gebruik. Lukt dat niet? Vraag dan uitstel.

Stap 8: Vraag een vaststelling aan
Na installatie en betaling vraag je een vaststelling van de subsidie aan. Dit is nodig om de subsidie betaald te krijgen.

Het volledige stappenplan

VEKI

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is er voor mensen die binnen hun onderneming CO2-besparende maatregelen. Van deze maatregelen moet de werking bewezen zijn en de hoge investeringskosten moeten zich terugverdienen in meer dan 5 jaar.

De VEKI is een subsidie voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Daarmee is de werking dus bewezen. Demonstratie- of pilotprojecten vallen dus niet onder de VEKI.

Lees alles over de VEKI

Voorwaarden

Het project waarvoor je subsidie aanvraagt moet passen binnen de thema’s die hiervoor zijn opgesteld:

 • Energie-efficiëntie
 • Recycling en hergebruik van afval
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-verlagende maatregelen

De overheid heeft verschillende informatiepagina’s over de voorwaarden waaraan het project moet voldoen:

Bekijk de handleiding 2022 – Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Projectidee toetsen

Het is verstandig om het projectidee te toetsen voor aanvraag van de subsidie. Daarmee vergroot je de kans dat je project slaagt en je ook subsidie krijgt. De RVO heeft hiervoor een projectideeformulier, waarmee jij advies kan vragen. Kom je niet in aanmerking voor de VEKI? Dan kan een adviseur je wellicht wijzen op andere subsidies die interessant zijn.

Projectideeformulier van RVO

SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidie voor bedrijven die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Het is een exploitatiesubsidie; dat betekent dat de subsidie ontvangen wordt in de periode dat de installatie in gebruik is (de exploitatieperiode).

Lees alles over de SDE++

Categorieën

De hoogte en voorwaarden van de subsidie hangen af van de categorie waarbinnen de aanvraag wordt gedaan. Voor de SDE++ zijn er 5 hoofdcategorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbaar gas
 • Hernieuwbare warmte
 • CO2-arme warmte
 • CO2-arme productie

Onder deze categorieën vallen verschillende technieken. Deze zijn terug te vinden op de site van de RVO.

Lees meer over de categorieën

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van SDE++ zijn afhankelijk van de categorie waarbinnen je aanvraag valt, maar er gelden ook een aantal algemene voorwaarden:

 • Subsidie is alleen voor de beoogd producent
  De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitinstellingen. Alleen de beoogd producent kan deze subsidie aanvragen. De beoogd producent is degene die zelf de productinstallatie in bedrijf neemt en exploiteert.
 • Per categorie één aanvraag op hetzelfde adres
  Voor elke aanvraagronde van de SDE++ is er maximaal één aanvraag in te dienen per categorie, per adres. Op één adres zijn wel voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aan te vragen.
 • Andere subsidies
  Wanneer er SDE++ is aangevraagd voor een installatie, kan er geen ISDE, EIA en/of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aangevraagd worden. Een uitzondering is niet-gebouwgebonden Zon-PV-projecten waarvoor SDE-subsidie is ontvangen uit een aanvraagronde van 2016 t/m 2020.
Lees alles over het aanvragen van SDE++

Stappenplan

Bereid de aanvraag goed voor en kijk of aan alle voorwaarden is voldaan. Doorloop vervolgens het stappenplan voor de aanvraag.

 1. Bepaal in welke fase de aanvraag kan worden gedaan.
 2. Verzamel de verplichte bijlagen.
 3. Maak de aanvraag aan.
 4. Dien de aanvraag in.
Bekijk het volledige stappenplan

Mijn digitale zaak

Digitaliseren kan jou helpen bij het efficiënt uitvoeren van je werk. Soms is het lastig om te beginnen met digitaliseren of is het te kostbaar. Daarom is er Mijn Digitale Zaak. Deze subsidie is er voor ondernemers in het mkb met 2 tot 50 werknemers.

Lees alles over Mijn Digitale Zaak

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is bedoeld voor bedrijven die voldoen aan de volgende 2 criteria over het laatst afgesloten boekjaar:

 • 2 tot 50 werknemers in dienst
 • Een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen

Deze subsidie mag je alleen ontvangen als je daarmee het de-minimisplafond niet overschrijdt. Dat is een regel vanuit de Europese Commissie. Het algemene maximumbedrag is € 200.000 per zelfstandige onderneming, over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Voor bepaalde sectoren is dit bedrag lager. Hiervoor moet je een verklaring van de-minimissteun hebben, die zit verwerkt in het aanvraagformulier voor Mijn Digitale Zaak.

Subsidiebedrag

Met deze subsidie kun je advies inwinnen en/of digitale technologie aanschaffen en implementeren. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten. Daar zit een maximum aan van € 2500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Je mag meerdere offertes indienen, maar dit moet wel in 1 aanvraag.

De volgende zaken komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal levert.
 • Betaalde social media-abonnementen.

Gemeenten en provinciën

Gemeenten en provinciën bieden ook subsidies voor bedrijven. Deze verschillen per gemeente en per provincie. Kijk hiervoor op de site van de gemeente waarbinnen jouw bedrijf valt of op de site van jouw provincie.

KvK biedt ook een handig overzicht van de subsidies per regio. Op hun pagina’s over subsidies en regelingen lees je hier meer over.

ISDE

Als eigenaar van een koopwoning komt jouw klant, als deze woning zijn/haar hoofdverblijf is of dit wordt na renovatie, in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie kan aangevraagd worden bij een investering in (hybride)warmtepompen, zonneboilers, een aansluiting op een warmtenet, een elektrische kookvoorziening en/of met 5 typen isolatiemaatregelen.

Alles over ISDE voor jouw klant

Jij als installateur kan ervoor zorgen dat je klanten met de aanschaf van een installatie bij jou in aanmerking kan komen voor ISDE. Dit doe je door je klant erop te attenderen, maar ook door de installaties die jij plaatst toe te laten voegen aan de apparatenlijst. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis is gebleken dat consumenten het aanvragen van een ISDE-subsidie ingewikkeld gedoe vinden; een derde haakt af tijdens de aanvraag. De uitkomsten van dit onderzoek geven je inzichten om jouw klanten succesvol te begeleiden hierin. Je kunt een samenvatting van dit onderzoek lezen in dit artikel van Magazine Koppeling.

Op de website van Installatie vind je een handige tool om met behulp van het merk of de meldcode van de beoogde warmtepomp de bijbehorende subsidie te checken. Op Wasco.nl kun je bij de productspecificatie lezen wat de subsidie voor de desbetreffende warmtepomp is.

Wat jij kan doen als installateur voor ISDE

SAH

Als jouw klant zijn/haar bestaande woning aardgasvrij wil maken door middel van een aansluiting op een extern warmtenet, dan is er voor gemengde VvE’s en verhuurders subsidie mogelijk vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

Met de SAH ontvangt de klant een subsidie voor aanpassingen in de woningen en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet.

Lees alles over SAH voor jouw klant

SVOH

Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is het voor particuliere verhuurders of institutionele beleggers mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van hun gereguleerde huurwoningen.

Lees alles over SVOH voor jouw klant

Gemeenten en provinciën

Jouw klant kan bij gemeenten en provinciën waarschijnlijk verschillende subsidies aanvragen. Daarvoor moet je klant bij de sites van de gemeenten en provinciën zijn.