Omgevingsbesluit voor fysieke leefomgeving - Wasco

Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit (Ob) is van toepassing op iedereen die actief is in de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat het gaat om burgers, bedrijven en de overheid. In aanvulling op de Omgevingswet regelt het Ob onder andere welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het verlenen van een omgevingsvergunning en welke procedures er gelden.

Waar gaat het Omgevingsbesluit over?

Bevoegdheden, handhaving en beheer

De hoofdregel is dat het bevoegd gezag om op aanvragen van omgevingsvergunningen te beslissen, ligt bij de bestuursorganen van gemeentes en waterschappen. Het Omgevingsbesluit geeft uitzonderingen op deze regel.

Ook is er terug te vinden in het Omgevingsbesluit bij wie het bevoegd gezag ligt om handhavend op te treden in afwijking van de hoofdregel. De hoofdregel luidt dat degene met het bevoegd gezag tot handhaving ook het bevoegd gezag heeft voor de algemene regels, omgevingsvergunning of projectbesluit.

Procedurele regels

In het Omgevingsbesluit wordt aangegeven welke procedurele regels gelden. Dit zijn regels die gelden voor burgers, bedrijven en overheden en die van belang zijn voor het realiseren van hun initiatieven. Het Ob heeft vier type procedureregels:

  • Regels die betrekking hebben op totstandkoming van een aantal instrumenten uit de wet.
  • Regels over bestuurlijk overleg bij een reactieve interventie of een instructie.
  • Regels over kennisgeving van meldingen en maatwerkvoorschriften.
  • Regels over participatie.

Projectprocedure

Voor grote en complexe projecten met een publiek belang zijn in het Omgevingsbesluit regels met nadere uitwerking opgenomen.

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage zijn de gevolgen voor het milieu van bijvoorbeeld plannen en project in kaart gebracht. Het Omgevingsbesluit vult de procedure over de milieueffectrapportage verder in.

Financiële bepalingen

Een uitwerking van de regels over kostenverhaal staat ook in het Omgevingsbesluit. Kostenverhaal is een stok achter de deur voor gevallen waarin geen privaatrechtelijke overeenkomst kan worden gesloten over de kosten die gemeenten maken voor het ontwikkelen en bouwrijp maken van bouwlocaties. Aan deze kosten moeten bouwers en ontwikkelaar dan alsnog bijdragen.

Digitale voorzieningen

Er is in het Omgevingsbesluit een apart hoofdstuk over digitale voorzieningen. Hiermee wordt het elektronisch doen van aanvragen, meldingen en het indienen van gegevens en bescheiden gefaciliteerd. Daarnaast wordt een lijst van omgevingsdocumenten uit de Omgevingswet aangevuld met peilbesluiten en geluidbelastingskaarten als elektronisch bestand via een landelijke voorziening beschikbaar gesteld. Daardoor ontstaat een beter toegankelijk beeld van de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving.